Riigikohus jättis EKRE ja Vasakpartei valimiskaebused rahuldamata

Riigikohus: seadust tuleb täpsustada

EKRE juht Martin Helme.Foto: Postimees

Riigikohus jättis täna rahuldamata Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE), Eestimaa Ühendatud Vasakpartei (EÜVP) ja Oleg Ivanovi valimiskaebused, kuid juhtis tähelepanu sellele, et elektroonilise hääletuse korraldus on vaja senisest põhjalikumalt seadusesse kirja panna.

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium märkis EKRE kaebusi puudutanud otsuses, et elektroonilise hääletamise korraldus tuleneb praegu Riigikogu valimise seadusest ning Vabariigi Valimiskomisjoni ja valimisteenistuse aktidest. Reeglistik on tugevalt kaldu seadusest alamalseisvate õigusaktide poole ning sellest ülevaate saamine võib olla keeruline ka heade õigusteadmistega inimestele.

Kolleegiumi hinnangul on mõistetav, et tehnoloogia kiire arengu tõttu võib olla keeruline leida head tasakaalu seaduse muutmise protsessiga kaasneva jäikuse ning tegeliku elu muudatuste ja vajaduste vahel. Sellest hoolimata on seadusandjal põhiseadusest tulenev kohustus panna valimisseadustesse piisavalt üksikasjalikult kirja reeglid kõigis olulistes valimisi puudutavates küsimustes, et tagada kontroll ja avalikkuse usaldus valimiste vastu.

Riigikohtule esitatud kaebustes on elektroonilise hääletamise usaldusväärsust ja vastavust põhiseadusele pannud aastate jooksul korduvalt kahtluse alla nii valijad ja vaatlejad kui ka kandidaadid ja erakonnad. Kolleegiumi hinnangul on neid ajendanud eelkõige hääletamisel ilmnenud tehnilised tõrked või valimiste korraldamisel tehtud inimlikud vead, mõnetist umbusku on põhjustanud ka e-hääletuse korralduse ja tehnilise külje raskesti mõistetavus. Samas on elektroonilise hääletamise süsteem olnud võimalike välisrünnakute vastu sedavõrd kaitstud, et Vabariigi Valimiskomisjon pole seni pidanud e-hääletamist ära jätma, peatama või lõpetama.

„Pideva tehnoloogilise arengu ning kasvavate ühiskondlike ootuste tõttu vajab elektroonilise hääletamise korraldus seadusandja ja täitevvõimu järjepidavat tähelepanu. Seda eriti olukorras, kus niisugust hääletamisviisi eelistab juba üle poole valijatest,“ rõhutas Riigikohus.

Riigikohus lahendab valimiskaebused neljapäeva õhtuks

Riigikohus jättis täna avaldatud otsustega rahuldamata EKRE ning EÜVP ja nende nimekirjas kandideerinud Oleg Ivanovi kaebused, mis puudutasid peamiselt just elektroonilise hääletamise tulemusi tänavustel Riigikogu valimistel ja laiemalt elektroonilise hääletamise vastavust põhiseadusele. Kaebajad leidsid, et väidetavate rikkumiste tõttu osutus nende valimistulemus tegelikust halvemaks.

Riigikohus nõustus Vabariigi Valimiskomisjoniga, et kaks EKRE kaebust tuli jätta põhiosas läbi vaatamata, sest need esitati alles pärast seaduses paika pandud tähtaega. Samas selgitas kolleegium neist kaebustest ajendatuna siiski võimalikke põhiseaduslikke probleeme, mis on seotud elektroonilise hääletusega.

EÜVP ja Ivanovi kaebuste osas nõustus Riigikohus valimiskomisjoniga, et kaebajate väidete põhjal ei saa järeldada, justkui oleks hääletamistulemuste kindlakstegemisel õigusnorme rikutud. Kolleegiumi hinnangul pole põhiseaduses sätestatud valimiste ühetaolisuse nõudega vastuolus see, et elektroonilisel hääletamisel tuvastatakse valija isik teistmoodi kui pabersedeliga hääletamisel.

Riigikohus on praeguseks lahendanud kõik valimiskaebused, mis on seni kohtusse jõudnud.

Üks kohtunik jäi konkureerivale arvamusele

Erinevalt Riigikohtu kolleegiumist soovis Riigikohtu esimees Villu Kõve, et e-valimiste suhtes algatataks põhiseaduslikkuse järelevalve menetlus. Konkureerivas arvamuses kirjutas ta, et Riigikohus ei ole lugenud vaidlusaluseid norme asjassepuutuvaks paraku aga ka teiste valimiskaebuste puhul, kuna enamasti puudutab kaebus vaid mingit konkreetset aspekti, mis ei mõjuta valimistulemusi tervikuna.

“Valimised aga mitte üksnes ei pea olema ausad, vaid ka näima ausad ning kaebajate väidete kontrollimiseks peaks olema tagatud tõhus ja mõistlik menetluskord,” leidis Kõve.

Lisaks tõi ta välja, et vaidlustatud on n-ö vale toimingut, kaebusega hilinetud või siis ei ole kaebaja õigusi valimiste korralduse kui tervikuga rikutud. Asjassepuutuvuse kitsa käsitluse järgi ei olegi tema nägemusel juriidiliste nüansside tõttu sisuliselt peaaegu võimalik konkreetse normikontrolli raames jõuda elektroonilise hääletuse regulatsiooni põhiseaduspärasuse tervikhindamiseni.

Kõve möönas, et ta näeb sellises olukorras tõsist probleemi tõhusa õiguskaitsevahendi tagamisega elektrooniliste valimiste regulatsiooni põhiseaduspärasuse hindamiseks.

“Seadusandja võiks kaaluda valimisõiguse tõhusama teostamise huvides valimiskaebuste lahendamise andmist kiirmenetluse korras halduskohtutele, kes tegelevad igapäevaselt asjaolude tuvastamisega, edasikaebeõigusega otse Riigikohtule. Vähemasti tuleks Riigikohtule jätta ajaliselt mõistlik võimalus esitatud kaebusi ka sisuliselt hinnata. Ajalise surve vältimiseks ei peaks valimistulemuste väljakuulutamine olema vältimatult seotud kaebuste lahendamisega, nagu see on praegu. Kohtul võiks olla esialgse õiguskaitse korras erandlikult võimalus valimistulemuste väljakuulutamist ja Riigikogu liikmete registreerimist edasi lükata vaid sellise kaebuse lahendamisel, mille rahuldamine võiks valimistulemusi mõjutada,” ütles Kõve.

Märksõnad: , ,

Populaarsed lood mujal Geeniuses

Igal argipäeval

Ära jää ilma päeva põnevamatest lugudest

Saadame sulle igal argipäeval ülevaate tehnoloogia-, auto-, raha- ja meelelahutusportaali olulisematest lugudest.